<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9551050\x26blogName\x3dDiary+of+investor\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://invest-stock.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://invest-stock.blogspot.com/\x26vt\x3d2777207359499882868', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Diary of investor

Stock trading in vse, baltics, technical and fundamental analysis, ideas on sell and buy, trading resources. Traders thoughts on stock market
Friday, June 13, 2008

rizika investuojant i akcijas

Bendrovės akcijų turintieji yra bendrovės akcininkai ir jų akcijos atspindi savininko teises.
Akcijos yra rizikingesnė VP nei obligacijos ar investiciniai fondai.
Akcininkas, priešingai negu obligacijų turėtojas, nežino kiek pajamų jis gaus iš akcijų. Bendrovei sėkmingai dirbant, akcininkas gali tik tikėtis gauti didelius dividendus ir taip uždirbti daugiau, negu duoda obligacijų palūkanos. Tačiau būna metų, kai bendrovės dirba nuostolingai, ir dividendai akcininkams visai nemokami, taip pat patys akcininkai susirinkime gali nuspręsti nemokėti dividendų, o pelną panaudoti kitiems tikslams.
Pajamos iš kapitalo prieaugio taip pat negarantuotos – antrinėje rinkoje akcijų kainos gali labai svyruoti, taigi yra didelė rizika, kad kaip tik tuo metu, kai norėsite akcijas parduoti, jų kaina gali būt kritusi.
Su akcijomis susijusios rizikos:
1. Kurso pokyčio rizika – rizika, jog VP rinkos kursas pasikeis neigiama kryptimi ir Jūsų investicija taps nuostolinga.
2. Kapitalo rizika - kad investavę didelę dalį savo lėšų, jų nebeatgausite arba atgausite, tačiau ne visą sumą. Ši rizika, nepriklauso nuo emitento finansinės padėties.
3. Infliacijos rizika - perkamosios galios mažėjimo rizika. Infliacijos sąlygomis kyla įvairių vartojimo prekių ir paslaugų kainos, o tai mažina pinigų perkamąją galią, vadinasi, už tą pačią pinigų sumą galima nusipirkti vis mažiau prekių. Šią riziką labai dažnai pamirštame, nors kaip tik ji, daro didžiausią žalą neinvestuotoms lėšoms arba tuo atveju, jei pasirinktos investicijos pelningumas yra mažesnis nei infliacija, pavyzdžiui, tada, kai Jūsų nusipirktų obligacijų metinis pajamingumas mažesnis už metinį infliacijos lygį. Infliacijos poveikį turimoms lėšoms galite įvertinti skaičiuokle.
4. Investavimo laiko pasirinkimo rizika - sunku nepritarti, kad laikas finansiniame pasaulyje iš tiesų yra pinigai. Net jei pasirinkote investuoti į žinomą ir perspektyvią įmonę, gali atsitikti, kad Jūsų laukiama grąža bus mažesnė nei tikėjotės vien dėl to, kad pasirinkote netinkamą laiką ateiti į rinką arba iš jos pasitraukti.
5. Pasirinkimo rizika - net jei visi finansiniai rodikliai byloja apie geras pasirinktos pramonės šakos plėtros galimybes ir konkrečios įmonės perspektyvas, visuomet išlieka tikimybė, kad sprendimas investuoti į tos įmonės akcijas po kurio laiko pasirodys nevykęs arba nepateisins Jūsų lūkesčių.
6. Rinkos rizika - rizika susijusi su rinkos veiksniais, kurie gali nulemti Jūsų investicijos vertės sumažėjimą. Tokie veiksniai – tai nacionalinės valiutos kurso nestabilumas, akcijų kainos sumažėjimas, palūkanų normos nestabilumas, prekių kainų mažėjimas (pvz., metalo ar naftos). Ši rizika, kaip ir anksčiau minėta kapitalo rizika, nėra tiesiogiai susijusi su emitentu, ji daugiau priklauso nuo makroekonominių rodiklių. Pavyzdžiui, priklausomai nuo rinkoje esamos paklausos vertybinių popierių kainos gali tiek kilti, tiek kristi: jei paklausa mažėja, vertybinius popierius yra sunkiau parduoti ir jų kaina krinta. Reikėtų žinoti, kad akcijų rinkai būdingi didesni svyravimai nei obligacijų.
7. . Likvidumo rizika - investicines lėšas ne visada galėsite atsiimti vos jų prireikus. Tai lemia akcijų likvidumas. Investavę pinigus į nelikvidžią rinką, norimu laiku galite nerasti pirkėjo arba gali tekti akcijas parduoti už mažesnę kainą nei norėtumėte. Taigi prieš investuodami susipažinkite su rinka, pasitikrinkite, kokia jos vidutinė dienos apyvarta, kiek sandorių sudaroma.
8. Kredito rizika - investuotojas dalį savo pinigų ar net visus gali prarasti dėl emitento finansinės nesėkmės. Ypač gerai tai atspindi skolos vertybinių popierių rinka. Vyriausybės leidžiami skolos vertybiniai popieriai dažniausiai laikomi saugiais, lyginant su bendrovių leidžiamomis obligacijomis, kadangi beveik neįmanoma, kad valstybė bankrutuotų ir nebegalėtų grąžinti skolos. Kredito rizika didėja investuojant į įmonės ilgo laikotarpio obligacijas, kadangi sunku nuspėti kokia įmonės padėtis bus po 10 ar 20 metų, ar sugebės ji grąžinti skolą. Privilegijuotosios akcijos laikomos saugesnėmis už paprastas vardines akcijas.
9. Valiutos rizika - investuodami į kitos šalies vertybinius popierius, turėtumėte atsižvelgti ir į valiutos kursą. Jei tos šalies valiutos kursas yra nestabilus arba krentantis, tai gali suryti visą Jūsų investicijų grąžą. Taigi, stebėdami užsienio rinkos, kurioje investuojate, akcijų kainas, nepamirškite ir valiutų kurso.
10. Komunikacijų tinklų ir įrenginių rizika. Su informacinių technologijų įranga, ryšių tinklais, kompiuterinių programų naudojimų bei duomenų apsauga susijusi rizika, dėl kurios atsiranda tikimybė, kad laikinai nebus galimybės atlikti operacijų norimu laiku bei sąlygomis
www.parex.lt

Labels: , ,

investavimo žaidimas

prieš pradedant investuoti realiame gyvenime, kad šiek tiek entuziasmas atvėstųar baimė sumažėtų, labai patartina tiek stebėti ilgą laiką biržą virtulių portfelių pagalba, tiek pabandyti jėgas investavimo žaidimuose.

zoom.lt atidarę, ir pasirinkę nuorodą Investavimo žaidimas, galite pradėti. sudarytas žodynėlis reikiamų terminų, investavimo ABC, taisyklės, bei vėliau žaidimo eigoje stebimas reitingavimas.

šiuo metu registruota sistemoje apie ū0 000 dalyvių. o turimų pelnų skirtumas ir nustebina, ir nudžiugina. džiugina, nes vis tik atspindi realią situaciją ir riziką. visi eina į biržą laimėti, o daugiau nei pusė išeina beveik bankrutavę sunkesniais ekonomikos laikais. paskutinės vietos žmogiuko portfelio suma sumažėjo 80proc...

Labels: , ,

Wednesday, May 07, 2008

Vėl lietuviškai

Po kurio laiko galima grįžti ir į lietuvių kalbą šiame interneto kampelyje.
Pastarąjį pusmetį investicijų bumas atvėso, vieni nuostolius fiksavo, kiti ne, treti, gudriausieji ir be jų išsisuko. Investuotojų įkarštis gerokai priblėso... o kol buvo karšta, internete daug informacijos ir lietuvių kalba atsirado, puslapėlių prisikūrė, į kuriuos nuorodas iš čia galėsiu įdėti ir ką nors pakomentuoti :)

Monday, October 08, 2007

new buys

well, getting into stock market deeper and deeper. taking 3 stocks with minimum amount in lithuanian market, and the friend bought 2 in american. i feel more confidence here, in national market. easier to analyse and tell what is good stock for now. all the other markets still scare me. will see how he manages with that. with good experience maybe will go further.

Wednesday, October 03, 2007

trying to come back with both - investing and writing. still have some part in frankfurt borse with MGV,mobile gaming solutions and their up and down... now trying to have a look at funds,as a client of hansa group, will take some eastern europe real estate stock and eastern europe stock funds.

Labels:

Tuesday, June 26, 2007

lithuanian market

was listening to the radio news on today's trade in the market. would like to try to buy something. need time to read on the latest trends.

Labels:

back back back again, international trade, frankfurt

really bad start again, being in the market. the coworker suggested the stock - MOBILE GAMING SOLUTIONS PLC A0MKW8 at frankfurt borse - it should have rose for a few times (chance for mistake), left all the works (first mistake), bought for all the money (second mistake) and waited for the coming news. the news came, but not so good. so, left behind, now the price goes lower, comes back to 80cents and then again goes lower. too many mistakes, and big loss. still waiting, but not sure what to do.
the company works with mobile gaming, very new company at the market - entered and started trading a month. the profit should grow, or at least we believe in that.
so, never trust the opinions fully, never invest all your money in one position and always do the research.

Saturday, January 20, 2007

diary of investor - investuotojo dienorastis

paziurejau lankomuma kuklu ir emiau mastyti kad gal vertetu lietuviskai viska rasyti. ir idomiau ir turbut daug kam lietuvoje patogiau :) angliskai, interneto platybese, skendau ir nuskendau... viva LT

Friday, December 01, 2006

good news when you are outside..

have no stocks at the moment, and no trades. and to tell the truth it is quite difficult to hear on the news that the trend is moving up, and the prices are going up. ..